คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 20,250 บาท
คุณวุฒิ: วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ผู้สมัครต้องมีมีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณา
และ มีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จนถึงวันปิดรับสมัคร หรือ ผลการทดสอบSmart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2696-5207

ประกาศรับสมัคร

loading...