คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 3 อัตราคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
1. นักวิจัยปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 23,630 บาท
- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์ ,รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ วุฒิสาขาอื่นๆทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้


3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ผู้สมัครต้องมีมีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณา
และ มีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จนถึงวันปิดรับสมัคร หรือ ผลการทดสอบSmart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เวลา 09.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 โทร.0-2696-5461

ประกาศรับสมัคร

loading...