มสธ. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 12 อัตรามสธ. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 13 กันยายน 2560

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
วุฒิปริญญาตรี
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อัตรากลางของมหาวิทยาลัย) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในวิชาเอกหรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในวิชาเอกหรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์: ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือไม่ต่ำกว่านี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

5. นักวิชาการเงินและบัญชี : กองคลัง จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี)

6. นิติกร : กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย

วุฒิปริญญาโท
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ในวิชาเอกหรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

8. นักวิชาการศึกษา : ฝ่ายอุทธยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน : งานจัดทำงบประมาณและบริหารต้นทุน กองแผนงาน จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ และพัฒนาสังคม

10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน : งานบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ กองแผนงาน จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการบริหาร การจัดการ เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ วิจัย คณิตศาสตร์การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีอาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 13 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร

loading...