มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 11 อัตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน -25 ตุลาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. นักวิจัยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 21,880 บาท
- ปริญญาโท ด้านการวิจัย ด้านสถิติ ด้านวารสารศาสตร์ ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านศิลปศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ (กรุณาอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

2. นักวิจัยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 21,880 บาท
- ปริญญาโท ด้ากฎหมาย ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ (กรุณาอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท
- ปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟแวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (กรุณาอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

4. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท
- ปริญญาตรี ด้านการบัญชี การเงิน การคลัง (กรุณาอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท
- ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (กรุณาอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 21,880 บาท
- ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์(ด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การจัดการอุตสาหกรรม)

7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 21,880 บาท
- ปริญญาโท ทางด้านบริหารการศึกษา เศรษฐศาสตร์ การวัดและประเมินผล วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (กรุณาอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

8. สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (กรุณาอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

9. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,750 บาท
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (กรุณาอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน -25 ตุลาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

loading...