มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน16 อัตรามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (คณะเกษตรและชีวภาพ) 2 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา การบริหารจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการบัญชี รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายแผย กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ชัยนาท) 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา การบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา การบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์

4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 3 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

6. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี

7. บุคลากรปฏิบัติการ 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

8. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

9. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

10. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ชัยนาท) 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารการศึกษา สังคมวิทยา เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ พืชสวน พืชไร่ และสัตวศาสตร์ หรือสัตวบาล หรือที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

11. นักตรวจภายใน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0-2942-6900-99 ต่อ 1141,1162,1164

ประกาศรับสมัคร

loading...