มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

ประกาศประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 1/2560
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 24600 -30000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
2) มีคุณวุฒิทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ สัมพันธ์กับสาขาวิชา เช่น
2.1) ระดับปริญญาโท
- (ค.อ.ม.) เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- (ออ.ม.) การออกแบบอุตสาหกรรม
- (วศ.ม.) การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ
- (ศป.ม.) การออกแบบผลิตภัณฑ์
- (ศป.ม.) ทัศนศิลป์
- (ศป.ม.) ทัศนศิลป์และการออกแบบ
2.2) ระดับปริญญาเอก
- (ศป.ด.) ศิลปะและการออกแบบ
- (ศ.ป.ด.) การออกแบบผลิตภัณฑ์
- (ปร.ด.) ทัศนศิลป์และการออกแบบ
3) หรือ ดำรงตำแหน่งวิชาการ
4) หรือมีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ
5) มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้เช่น TOEIC TOEFLฯลฯ
6)สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรองมาตรฐานการศึกษา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 2มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-4535-2000-29 ต่อ 5121 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560


ประกาศรับสมัคร

loading...