คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตราคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่ง อาจารย์ ประจําสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ จํานวน 1 อัตรา
ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก โดยมีวิชาที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม การออกแบบ และการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือมีประสบการณ์การออกแบบ การบริหารงานสถาปัตยกรรม การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ ห้องงานบุคคลและสื่อสารองค์กร อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2986-9434, 0-2986-9605-6 ต่อ 3011 และ3012 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัคร

loading...