มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครอาจารย์ สาขาด้านวิศวกรรมเครื่องกล 3 อัตรามหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครอาจารย์ สาขาด้านวิศวกรรมเครื่องกล 3 อัตรา ตั้งบัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเน้นด้าน
- วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) หรือ เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine)
- การทำความเย็นและปรับอากาศ (Refrigeration and Air Conditioning)
- กลศาสตร์การวิบัติ (Fracture Mechanics) หรือ กลศาสตร์ของแข็ง (Solid Mechanics)
- การออกแบบเครื่องกล หรือ การผลิต (Mechanical Design or Design for Manufacturing)
- การถ่ายโอนความร้อน (Heat Transfer) หรือ กลศาสตร์ของไหล-ความร้อน (Thermo-Fluid Mechanics)
- หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
2. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันที่สภาวิศวกรรับรองฯ
3. มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง (ตามเอกสารแนบ)

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ประกาศรับสมัคร

loading...