มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครอาจารย์ สาขาการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครอาจารย์ สาขาการศึกษาพิเศษ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1493 และ (1) 7 - 1248
สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
อัตราเงินเดือน 31,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชากการศึกษาพิเศษ โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือ ต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
3. หากมีประสบการณ์หรือมีผลงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
4.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
4.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
4.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอน สามารถสอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในรายวิชาดังต่อไปนี้
1.1 ระดับปริญญาตรี สอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา สอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2. งานการนิเทศและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทำหน้าที่นิเทศและควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกและวิชาชีพครู ให้แก่นิสิตปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
3. ควบคุมปริญญานิพนธ์ของนิสิต
4. งานวิจัย ได้แก่
4.1 การวิจัยเป็นรายบุคคลและหมู่คณะ
4.2 งานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยซึ่งภาควิชาฯ หรือคณะศึกษาศาสตร์มอบหมาย
4.3 การเผยแพร่ผลงานวิจัย
5. งานบริการวิชาการ ได้แก่
5.1 การจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
5.2 การจัดบริการประชุมสัมมนาวิชาการ
5.3 การเป็นวิทยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.4 การบริการทางวิชาการแก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.5 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้านการศึกษา
6. งานกิจการนิสิต ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต
7. งานอื่นๆ ได้แก่
7.1 จัดทำประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/ภาควิชา/คณะฯ
7.2 การปฏิบัติ และเข้าร่วมงานต่างๆ ที่คณะศึกษาศาสตร์/มหาวิทยาลัยมอบหมาย
7.3 ปฏิบัติงานเต็มเวลา และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7.4 พัฒนาตนเอง
7.5 การปฏิบัติงานต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15517

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

loading...