มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครอาจารย์ สาขาเภสัชศาสตร์ 2 อัตรามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครอาจารย์ สาขาเภสัชศาสตร์ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0004 และ (1) 7-0132
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
อัตราเงินเดือน 25,600 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ไม่น้อยกว่า 2.60
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
3.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
3.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
3.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานผลิตบัณฑิต ได้แก่
1.1 ปฏิบัติประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (โรงพยาบาล), สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนของคณะ
1.2 บรรยาย สอนปฏิบัติการ และประสานงานในรายวิชาต่างๆ ทางด้านการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วย
1.3 ควบคุมและ/หรือเป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 เรื่องต่อ 1 ปีการศึกษา
1.4 ปฏิบัติงานแนะแนวและให้คำปรึกษาแก่นิสิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์และทักษะชีวิต ตลอดจนสร้างจิตสำนึกต่อสังคม
ทั้งนี้ข้อ 1.1 ถึง 1.4 ให้มีภาระงานสอนขั้นต่ำตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานจริง ระดับปริญญาตรีเทียบเท่ากับ 10 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
2. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ
2.1 ปฏิบัติงานวิจัยสาขาเภสัชศาสตร์ งานวิจัยทางการศึกษา หรืองานวิจัยเชิงบริหาร
2.2 สร้างผลงานวิชาการในลักษณะบทความ หนังสือ ตำรา งานวิจัย และงานประดิษฐ์
3. งานบริการทางวิชาการ
3.1 ปฏิบัติงานบริการวิชาการในตำแหน่งเภสัชกร ณ แหล่งฝึกปฏิบัติงานที่ประจำอยู่
3.2 ปฏิบัติงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกคณะ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 ปฏิบัติงานและเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่คณะดำเนินการ
4.2 ปฏิบัติงานและเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
4.3 ปฏิบัติงานและเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
5. งานบริหารและกรรมการอื่นๆ
5.1 ปฏิบัติตามคำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ หรือคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่มีผลบังคับใช้ในรอบการประเมิน
เมื่อรวมภาระงานทั้งสิ้นแล้วต้องมีปริมาณภาระงานขั้นต่ำ 35 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. (037) 395094 - 5 ต่อ 21528

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

loading...