มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) รับสมัครอาจารย์ สาขาด้านสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) รับสมัครอาจารย์ สาขาด้านสังคมศาสตร์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มกราคม 2561

ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางสังคมศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท และ/หรือปริญญาเอก
ผู้สมัครที่มีความรู้และประสบการณ์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.pd.su.ac.th หรือขอ และยื่นใบสมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ โทร. 0-2849-7500 ต่อ 31704 หรือ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-3840-4 ต่อ 22142 หรือ สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
โทร. 0-3425-5096 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

loading...