มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 89 อัตรามหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 89 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ ภาควิชาการบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
2. อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
3. อาจารย์ ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาโท 2 อัตรา
4. อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประทศ คณะบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา
5. อาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
6. อาจารย์ สาขาวิชาโลจิสติกส์ ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ คณะบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
7. อาจารย์ ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาโท 2 อัตรา
8. อาจารย์ ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาเอก 3 อัตรา
9. อาจารย์ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาโท 2 อัตรา
10. อาจารย์ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ วุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา
11. อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
12. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
13. อาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
14. อาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ วุฒิปริญญาโท 2 อัตรา
15. อาจารย์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
16. อาจารย์ ด้านการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
17. อาจารย์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
18. อาจารย์ ด้านการบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา
19. อาจารย์คณะรัฐศาสตร์วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
20. อาจารย์คณะรัฐศาสตร์วุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา
21. อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
23. อาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา
24. อาจารย์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา
25. อาจารย์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา
26. อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา
27. อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา
28. อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา
29. อาจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา
30. อาจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาโท 5 อัตรา
31. อาจารย์ ภาควิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
32. อาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
33. อาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ คณะเศรษฐศาสตร์ วุฒิปริญญาโท 2 อัตรา
34. อาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง คณะเศรษฐศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
35. อาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ คณะเศรษฐศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
36. อาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ คณะเศรษฐศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
37. อาจารย์ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
38. อาจารย์ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
39. อาจารย์ภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
40. อาจารย์ภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
41. อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
42. อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
43. อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
44. อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
45. อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
46. อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
47. อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
48. อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
49. อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
50. อาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
51. อาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
52. อาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
53. อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ วุฒิปริญญาโท 2 อัตรา
54. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์วุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา
55. อาจารย์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
56.อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายมัธยม) คณะศึกษาศาสตร์ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
57. อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายมัธยม) คณะศึกษาศาสตร์ วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
58. อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย รามคําแหง (ฝ่ายมัธยม) คณะศึกษาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา
59. อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง(ฝ่ายมัธยม) คณะศึกษาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา
60. อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายมัธยม) คณะศึกษาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี 1อัตรา
61. อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายมัธยม) คณะศึกษาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา
62. อาจารย์คณะสื่อสารมวลชน วุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา
63. อาจารย์คณะสื่อสารมวลชน วุฒิปริญญาโท 2 อัตรา
64. อาจารย์คณะสื่อสารมวลชน วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
65. อาจารย์ คณะสื่อสารมวลชน วุฒิปริญญาโท 2 อัตรา
66. อาจารย์ คณะทัศนมาตรศาสตร์วุฒิปริญญาเอก (เภสัชวิทยา) 1 อัตรา

**คุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร**

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ประกาศรับสมัคร

loading...