มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 39 อัตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 16 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาเอก 2 อัตรา
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาเอก 1 อัตรา
3. สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง ปริญญาโท 1 อัตรา
4. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง ปริญญาโท 1 อัตรา
5. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ปริญญาโท 1 อัตรา
6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปริญญาเอก 1 อัตรา ปริญญาโท-เอก 2 อัตรา
7. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ปริญญาโท 2 อัตรา ปริญญาเอก 1 อัตรา ปริญญาโท-เอก 1 อัตรา
8. สาขาวิชาภาษาจีน ปริญญาโท 2 อัตรา
7. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป - ภาษาต่างประเทศ ปริญญาเอก 1 อัตรา
8. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป–สังคม/มนุษย์ ปริญญาเอก 1 อัตรา (หัวหิน)
9. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป – ภาษาไทย ปริญญาโท-เอก 1 อัตรา
10. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โปรแกรมภาษาจีน) ปริญญาโท 1 อัตรา ปริญญาเอก 1 อัตรา
11. สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาเอก 4 อัตรา
12. สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาโท-เอก 1 อัตรา
13. สาขาวิชาการตลาด ปริญญาเอก 1 อัตรา
14. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาเอก 1 อัตรา
15. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาเอก 2 อัตรา (หัวหิน)
16. สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาเอก 2 อัตรา (หัวหิน)
17. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ปริญญาเอก 1 อัตรา (หัวหิน)
18. สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาโท 1 อัตรา (หัวหิน)
19. สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาเอก 1 อัตรา
20. สาขาวิชาโลหะและรูปพรณอัญมณี ปริญญาโท-เอก 1 อัตรา
21. สาขาวิชาจิตรกรรม ปริญญาโท-เอก 1 อัตรา
22. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท-เอก 1 อัตรา ปริญญาเอก 1 อัตรา (หัวหิน)
23. สาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ปริญญาโท-เอก 1 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 16 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

loading...