มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรามหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 32,300 บาท
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. วุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครนำมายื่นสมัครต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ.
3. ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีประสบการณ์การทำวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีทักษะทางภาษาอังกฤษในการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้เป็นอย่างดี

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ มายัง หน่วยบุคคลคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 6500 ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-3109 และ 0-5596-3111 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 คณะฯ จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น หากคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ประกาศรับสมัคร

loading...