มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย​ 5 อัตรามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (ปริญญาโท/เอก/หรือกำลังศึกษาปริญญาเอก)
2. อาจารย์ สาขาด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา (ปริญญาโท มีประสบการณ์การสอน 1-2ปี)
3. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา (ปริญญาตรี สาขาปฐมวัย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50)
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ปริญญาตรี)
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ปริญญาตรี-โท)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

loading...