มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครอาจารย์ สาขานิติศาสตร์ 1 อัตรามหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครอาจารย์ สาขานิติศาสตร์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ (ความต้องการของสาขาวิชานิติศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
2. เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเนติบัณฑิต ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
3. กรณีสามารถบรรยายรายวิชาภาษีอากร และรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ประกาศรับสมัคร

loading...