มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 56 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-19 พฤษภาคม 2559

1.1K Views

0 Reply

2 Years

2 Years

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559

398 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2559

406 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

มทร.อีสาน นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

มทร.อีสาน นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10-24 พฤษภาคม 2559

386 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 14 อัตรา

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

457 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติกา

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่…

381 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ สาขาประวัติศาสตร์ศิลป์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ สาขาประวัติศาสตร์ศิลป์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน…

550 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม…

426 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน รับสมัครอาจารย์ สาขาภาษาไทย 2 อัตรา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน รับสมัครอาจารย์ สาขาภาษาไทย 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2559

547 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการประถมศึกษา 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 4-31 พฤษภาคม…

420 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ 6 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 2-23 พฤษภาคม 2559

572 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่…

356 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

464 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย

สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

522 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาทางโภชนาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาทางโภชนาการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม…

687 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2559

1.1K Views

0 Reply

2 Years

2 Years

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

502 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย รับสมัครอาจารย์ สาขาด้านวัฒนธรรมศึกษา

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย รับสมัครอาจารย์ สาขาด้านวัฒนธรรมศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

629 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 2 อัตรา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

434 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สาขาด้านเทคโนโลยีมีเดีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สาขาด้านเทคโนโลยีมีเดีย 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่…

425 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

loading...